Školáci tvořili projekt o lese

Školáci tvořili projekt o lese
Les, jeden z nejvýznamnějších ekosystémů na Zemi, jehož přínos je z ekologického hlediska pro přírodu i samotného člověka naprosto nesporný a oprávněný, je také zdrojem zásadních informací o podstatě fungování života na Zemi.

V rámci projektu Les se žáci VII. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října seznámili s produkčními i mimoprodukčními funkcemi a významy přirozeného lesa a druhovou skladbou rostlinných a živočišných zástupců v českém lese. Získali mnoho stěžejních informací a osvojili si znalosti o konkrétních jehličnatých i listnatých stromech, keřích i bylinách rostoucích v našich lesích a živočiších, kteří je obývají. Při tvorbě výukových plakátů (LAPBOOK) se museli nad významem lesa podrobně zamyslet a diskutovat o něm, uvažovat nad tématem ochrany lesa, své myšlenky formulovat a srozumitelně vyjádřit. Diskutovali nejenom o jeho znečišťování způsobeném především činností člověka, ale také museli navrhovat konkrétní a reálné způsoby ochrany lesa.

Praktická část projektu proběhla přímo v lese nedaleko Holedeče, kde žáky ředitel Městských lesů Žatec, Lubomír Segeš, blíže seznámil s funkcemi a významem lesa, skladbou typického českého lesa, s rozdíly v ekologické stabilitě mezi jednotlivými druhy lesa. Diskutoval s žáky o ohrožení lesa lidskou činností a možnostech jeho ochrany, dále jim stručně popsal péči o les, resp. lesní hospodářství.

V českém jazyce se následně „procházeli lesem“ a své pocity vylíčili do poutavých textů, tvořili např. pohádky nebo básně. Ve výtvarné výchově se věnovali kresbě a malbě stromu v proměnách světla dne a noci a jejich smyslovému vnímání.

Stěžejním cíl projektu spočíval zvláště v motivování žáků ke kritickému přemýšlení o problémech spojených s ochranou lesa, aby si uvědomili, jak je les důležitý nejenom pro člověka, ale i pro přírodu jako takovou, že i oni mohou aktivně a efektivně přispět k jeho ochraně.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Datum přidání:

Nejnovější zprávy